DIOXINE


Résistant à la chaleur jusqu’à 800° voire plus de 1000°, peu soluble dans l’eau, mais liposoluble, c’est à dire soluble dans les graisses et qui peut donc s’accumuler dans divers tissus ou liquides d’organismes vivant, humaines ou animaux, en particulier dans le lait maternel, d’où risque de transmission aux nourrissons.

Souvent les personnes qui vivent dans les régions les plus touchées par les substances chimiques, (un total de 2631 297 d'hectares a été touche entre 1961 et 1971) dont l'Agent Orange représente 61% des herbicides utilisés pendant la guerre, sont mal informées et/ ou dépendantes des produits qui contiennent des graisses contaminées, comme les œufs et le poisson. 


DIOXINE

Khi chúng tôi đề cập đến Dioxine, nghĩa là chúng tôi đang nói về TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin). Một phân tử hóa học có thành phần độc nhất trong các loại chất độc thuộc họ dioxine. Nó được sản sinh khi tạo ra hợp chất hóa học acid chloride 2, 4,5-T, và được biết đến bởi các tính chất hóa học.
 
Nó có sức chịu nhiệt lên đến 800 ° đôi khi hơn 1000 °rất ít tan trong nướctuy nhiên nó  dung môi hòa tancó nghĩa là nó hòa tan trong chất béo  do đó nó có thể tích lũy trong nhiều  khác nhau hoặc trong các chất lỏng được tìm thấy trong sinh vật sống, con người hoặc động vậtđặc biệt là trong sữa mẹnơi có nguy cơ lây truyền cho thai nhi cao..
   
Thường thì người dân của các vùng bị rải hóa chất này (tổng cộng 2. 631. 297 ha đất đã bị xâm phạm từ năm 1961 đến năm 1971  Tổ Chức Da Cam đại diện cho 61% các chất diệt cỏ được sử dụng trong chiến tranhđang bị cảnh báo về sự nguy hiểm cũng như là phụ thuộc vào các loại sản phẩm có chứa chất béo bị ô nhiễmnhư trứng và .


 
 

DIOXIN


When we mention Dioxin, we are talking about 2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin.  A molecule the most toxic of all among the family of dioxines.  It is produced when making acid chloride 2, 4,5-T, known for its chemical properties. 

 

Resistant to heat up until 800° sometimes more than 1000°, it is little soluble in water, however it is liposoluble, meaning it is soluble in fats and can therefore accumulate in divers tissues or liquids found in living organisms, humans or animals, in particularly in maternal milk, where the risk of transmission to the fetus is high.

Often the inhabitants of regions heavily sprayed by this chemical, (a total of 2 631 297 hectares was touched between 1961 and 1971 of which Agent Orange represents 61% of herbicides used during the war), are badly informedabout the dangers or depend on such products containing contaminated fats, like eggs and fish.