L’appareil photo permet à chacun des jeunes vietnamiens de lever le voile sur son quotidien et présenter sa personnalité : créer une approche intime entre le spectateur et le photographe.  

À travers ces jeunes, les spectateurs seront face à un sujet choquant mais qui ne tombera jamais dans le spectaculaire, contrairement à quelques reportages qui peignent des victimes sans espoir.

 

Contenu de l’atelier

*     L’ISO photographie nocturne & à faible lumière

*     Appature & Shutter Speed

*     Point Focal et Profondeur de champs

*     Cadrage

*     Portrait/Paysage/Détails

*     Les Maîtres de la Photographie Vietnamien et étranger

*     Reportage & Documentaire

*     Autoportrait – photographique et écrit

vic e thích em làm là t chp hình theo ý mình thích,nhưng nó có suy nghĩ và logic,nghĩ chp ra nó s đp và đ li khonh khc tht t nhiên nht mà chưa có s chun b.
- sau khi
được chp hình ra nhng hình trng tâm gia rõ sau m,bóng người và đèn được chp kéo dài ra như bóng ma,chp trng đen c đin-che khuyết đim,nó to cho e cm thy thích-hng thú tìm tòi-thích và vui sướng khi thy được nhng tm hình đó. -Tâm


The thing I love to do is to take photos the way I want logically and meaningfully, so that the photos would be good and maintain the best moments without being prepared.


I also love taking photos with good depth of field or on a long exposure, so the shadow of the people or light look like a ghost, or taking classic black and white photos. They make me happy and excited to discover and review the photos. - Tâm

Em thích máy chp hình vì khi cm nó trên tay mình có th chp nhiu tm hình mình thích và đp, có nhiu cái hay và cái l ca máy.


Vt liu ưa thích: Film. Vì trên máy film, cn có film mi chp và ra nh được.


Vic em thích làm là chp được nh mà trng tâm rõ, phía sau m ( Depth of Field ) và chp hình bóng ma ( Phơi sáng - Long Exposure ).    - Liên

I love the camera because when I have it on my hands, I can take many pretty photos. There’s so many new things on the camera.


I like the film because with the film, I can photograph everything I love and then develop it.


The thing I like the most is to take a photo with good depth of field and to take photos of the ghosts.   - Liên